به مونیخ خوش آمدید

For more family friendliness in Saxony

Welcome to Munich

تشکر از شما برای دانلود اطلاعات از این منطقه است. گزینه های بسیاری در محیط جدید خود را، که هم هوایی برای شما راحت تر را و به طور فعال حمایت از شما با پرسش های بسیاری وجود دارد.

در زیر شما مخاطبین خاص برای هر دسته بندی که می تواند سوال در مورد هر موضوع پاسخ پیدا کنید. این محدوده از بیمارستان ها در صورت بروز شرایط اضطراری پزشکی به ادارات دولتی مهم و مقامات، به انجمن برای فعالیت های تفریحی مشترک. شما می توانید آنها را در طول زمان باز مشخص شده توسط تلفن تماس بگیرید، طریق پست و یا در فرد است.

امکان استفاده از ارزش افزوده این سیستم و در تماس با محیط اطراف خود را. ما برای شما آرزوی موفق باشید و موفقیت در تعاملات روزانه خود را.

These regions are also available as websites